Kontakty

GR Solutions s.r.o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
IČO: 45 345 562, IČ DPH: SK2022979519
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: S.r.o
Vložka číslo: 63589/B

Kontakty:

Ing. Michal Tariška
konateľ
Tel: +421 2 32113250, Email: info@grsol.eu

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1105777005/1111
IBAN: SK1211110000001105777005